top of page
Zeeuws Zilt historie

/ TERUG IN DE TIJD

In Wolphartsdijk stont op dees tijt (1304) aen de west zijde een schoon dorp, de Piete, genaemt. De sommigen seggen dattet een Landt-stadt geweest is met noch drie schoone Polders die haer bij na aen Walcheren steckten over Arnemuyen, de welk twee Polders buiten gedijkt werden met een schoon Dorp Ter Muyden genaemt. Dit is in het kort een beschrijving van het voormalige eiland Wolfaartsdijk, dat uit drie ambachtsheerlijkheden Sabbinge, Westkerke en Oostkerke bestond.

Bij een storm in 1377 ging het slot Ter Muiden of De Piet verloren. Tot 1512 stond de ruïne van het slot als een baken in de zee. Bij een stormvloed ging ook de ruïne toen verloren. De Westerlandpolder (ca 236 hectare) werd in 1665 herbedijkt en kon gebruikt worden voor landbouw. 

De oorsprong van ons akkerbouwbedrijf ligt in deze Westerlandpolder. Onze overgrootvader had daar een boerderij. Onze opa heeft dit bedrijf verder in omvang uitgebouwd maar ook uitgebreid met loonwerkactiviteiten. Voor collega-akkerbouwers werd het graan gedorsen en de suikerbieten gerooid. Met kranen (draglines) werd gewerkt aan veilige dijken en een drainagebedrijf (Drainagebedrijf Scaldis) was actief tot in Frankrijk aan toe.

Eind jaren 60 deed de gelegenheid zich voor om de schorren en slikken aan de andere kant van de zeedijk te kopen. Tot die tijd was het speelterrein voor onze vader en zijn broer en zus. Bot trappen en over de kreken springen deden ze graag. Zeekraal en lamsoor werd er vooral gesneden door de arbeiders. Na het snijden werden ze gespoeld in afgedamde kreken. 

De aangekochte gronden zijn eigenhandig in cultuur gebracht. De grond moest geëgaliseerd en gedraineerd worden. De eerste jaren groeide er nog niet veel op de nog zoute bodem. Er werden in het begin vooral gewassen als gerst en koolzaad geteeld. Om de structuur te verbeteren werd het diep wortelende rietzwenkgras geteeld voor graszaad. Met succes konden vervolgens de gangbare akkerbouwgewassen als aardappelen, suikerbieten en tarwe worden geteeld.

Nadat een weg was aangelegd kon begin jaren '70 de eerste stap gezet worden naar de realisatie van een nieuwe bedrijfslocatie. Eerst werd een oude munitieloods uit de haven van Vlissingen met eigen arbeid neergezet. De poeren waar de spanten op rusten zijn afkomstig van een boerenschuur (Selnisse) waar onze overgrootvader geboren is. Later volgde er een woonhuis en in 1976 trokken wij met ons gezin vanuit het dorp Wolphaartsdijk naar de Muidenweg. Later werden in 1984 een bewaarloods voor aardappelen en in 1997 een opslagloods gebouwd. Het woonhuis is in 2013 vervangen door een nieuwe woning.

Het Veerse Meer is het eerste project dat in het kader van het Deltaplan werd opgeleverd. Door het afsluiten van de Zandkreek en het Veerse Gat was de zee getemd en tot een meer veranderd. Voor het Veerse Meer werd een landschapsplan opgesteld. Voor het eerst werd een plan opgesteld waar ruimte was voor landbouw, natuur en recreatie. De Middelplaten zijn een natuurgebied geworden dat beheerd wordt door Natuurmonumenten en bij De Schelphoek en De Piet zijn recreatieterreinen aangelegd.

Lag in eerste instantie de focus op akkerbouw, vanaf begin jaren tachtig begon de recreatie zich te ontwikkelen. Mensen kregen meer tijd en trokken erop uit. In de hoogtijdagen van het windsurfen lagen er bij ons in de schuur meer dan 120 surfplanken van jeugd uit de omgeving. Een volgende stap naar overnachtingsmogelijkheden was snel gelegd. Een minicamping kon na vele jaren worden gerealiseerd.

Eind jaren ’90 waren de vooruitzichten in de landbouw niet florissant. Uitdaging voor ons bedrijf was hoe het bedrijf voor de volgende generatie verder kon. Ook werd in die periode het plan ‘Veerse Meer’ geëvalueerd. Hieruit kwamen kansen en bedreigingen. Bedreigingen waren de voorgenomen realisatie van een doorlaat ‘De Katse Heule’ naar de Oosterschelde en de verhoging van het winterpeil van het Veerse Meer. Beide maatregelen zouden verzilting en vernatting van onze lager gelegen percelen tot gevolg hebben.  De kans werd geboden om met plannen te komen die een kwaliteitsimpuls aan het Veerse Meer gebied zouden geven.

Van agrarisch naar verbreed agrarisch bedrijf
Plannen werden opgepakt om de bedreigingen in kansen om te zetten. De minicamping werd getransformeerd tot een landschapscamping met 75 toeristische plaatsen. De contouren van de landschapscamping zijn gebaseerd op de vorm van het voormalige eiland en Heerlijkheid Wolphaartsdijk. De landschapscamping bevat ruime plaatsen en veel natuur. De natuur hebben we ingevuld met streekeigen beplanting die goed gedijen in een zout milieu. 

Aan de westzijde van ons bedrijf zijn wij in 2006 begonnen met aquacultuur en de start met de kweek van zeegroenten als zeekraal en lamsoor. Aangezien hier nog geen kennis over was, hebben wij in samenwerking met de Hogeschool Zeeland en Serra Maris deze kennis ontwikkelt. De meeste kennis over de teelt hebben wij Inmiddels opgedaan. Niet alleen van de teelt, maar ook van de mogelijkheden die de zeegroenten in de keuken en in andere innovatieve toepassingen geven. Sindsdien hebben wij tevens andere zilte groenten en producten ontwikkelt. Daarnaast werd binnen de samenwerking met Topsy Baits uit Wilhelminadorp een vijver aangelegd voor de kweek van zagers. Deze zagers worden verwerkt tot duurzaam visvoer. Inmiddels zijn wij met deze activiteit gestopt. 

Vanaf 2014 hebben wij onze zeegroenteteelt verder uitgebreid op Noord-Beveland. Op het terrein van Aquacultuurpark Zeeland zijn wij naast Kingfish Zeeland en Deltafarms actief met de kweek van zeekraal voor met name zaadvermeerdering.

bottom of page